Wirtualna Baza Wiedzy Regionalnej

Ujednolicenie informacji dotyczących konkretnego miejsca.

4. MIKRO I MAKRO UJĘCIE, EFEKT BOOMERANGU

Tak jak wczesniej wspomniałem jednym z założeń Wirtualnej Bazy Wiedzy Regionalnej (WBWR) byłoby stworzenie bazy danych możliwie dla jak najmnijszego obszaru. Tym obszarem mógłby być kataster nieruchomości lub działka ewidencyna, jak poniżej.

Ryc. 9 Zdjęcie satelitarne z naniesioną warstwą katastrów nieruchomości i działek ewidencyjnych. Górna część ilustracji obrazuje również przysiółki (zaznaczone kolore żółtym), na które składa się co najmniej kilkanaście katastrów i działek ewidencyjnych (mapy.geoportal.gov.pl).
Katastry nieruchomości i działki ewidencyjne są w zasadzie najmniejszymi powierzchniowo jednostkami , które zarazem mogą być jednostkami wyjściowymi . Na te jednostki należałoby zwrócić szczególną uwagę w momencie, gdy zawierają interesujące obiekty z różnego punktu widzenia (np. pomniki przyrody, obiekty turystyczne, obiekty sakralne, stanowiska badawcze, itp.). Dziś po części już to funkcjonuje. Obiekty najbardziej interesujące z punktu widzenia m.in. turystyki sa rzeczowo opisane, jednakże w przypadku np. obiektów użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, itp. opisy mają charakter czysto lokalizacyjny z podaniem jedynie adresu i kontaktu. Tutaj wyobrażałbym sobie role działki, jako pojedynczego miejsca, na temat którego zebrano najwięcej informacji jak tylko możliwe.

Idąc dalej przechodzimy do bardziej nadrzędnych jednostek. Kataster nieruchomości i działka ewidencyjna będa budować nam przysiółek (tereny wiejskie) lub osiedla(tereny miejskie). W związku z tym dla przysiółka czy osiedla działki będą stanowić zbiór jednostek podrzędnych. Mając na myśli opracowanie materiału (bazy informacyjnej) dla jednostki wyższego rzędu musimy brać pod uwagę korelację i syntezę danych pomiędzy jednostkami niższego rzędu. Idąc tym rozumowaniem zbiór działek wraz z pełnym zestawem informacji złoży się na bazę informacji o danym osiedlu .

Następnie mamy kolejne, większe jednostki. Trzymając się jednostek administracyjnych będą to:

  1. - Dzielnica (na którą składa się kilka osiedli),
  2. - Miasto (na które składa się parę osiedli, inaczej w prypadku wsi, na które się składa kilka przysiółków),
  3. - Gmina (jednostka obejmująca zazwyczaj kilka wsi),
  4. - Powiat (obszar składający się z kilku gmin),
  5. - Województwo,
  6. - Kraj.

Taką zależność możemy również rozpatrzeć w przypadku innych jednostek, np. fizyczno-geograficznych. Ważne aby mieć punkt odniesienia, którym będzie nasz najmniejszy, wyjściowy obszar.

Aby móc działać na mniejszym obszarze potrzeba nam informacji bardziej ogólnych, pochodzących z większego obszaru .

Ryc. 10 Zależność informacyjna jednostek administracyjnych.

Tym większym obszarem może być np. województwo, grupa górska, jednostka geologiczna, strefa roślinna, historyczna jednostka administracyjna, itp. tak jak poniżej:

  1. - Województwo małopolskie leży na południu Polski, więc Kraków leży na południu Polski, toteż Kurdwanów także leży na południu Polski,
  2. - Beskid Makowski leży w Karpatach Zachodnich, więc pasmo Koskowej Góry leży w Karpatach Zachodnich i Koskowa Góra leży również w Karpatach Zachodnich,
  3. - Wielkopolska leży w strefie klimatu przejściowego, więc Kalisz leży w strefie klimatu przejściowego.

O ewentualnych wyjątkach na danym obszarze zwykle jesteśmy powiadamiani dzięki stosownej literaturze.

Mając informację na temat wiekszego obszaru uzyskujemy narzędzia uszczegółowienia tych informacji dla obszarów mniejszych, które w ostateczności niczym boomerang wracają do obszarów finalnych (jednostek wyższego rzędu). Trudno bowiem żeby pojedyncza działka miała znaczący wpływ na województwo lub powiat. Stąd też strzałki z jednostek niższego rzędu na rycinie skierowane są do najbliższych jednostek nadrzędnych.

Podsumowując gromadzenie informacji dla Wirtualnej Bazy Wiedzy Regionalnej miałoby charakter efektu boomerangu, gdzie przy organizacji danych dla jednostek najmniejszych należałoby sięgnąć do jednostek wyższego rzędu, do których w efekcie te informacji (w dużo bogatszej formie) w efekcie końcowym powróciłyby.