(Google) Travel Guide

Aplikacja dla pracowników branży turystycznej oraz indywidualnych turystów

4. INTERFEJS DLA SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA TRASY

Ryc.18 Wizualizacja czołowego interfejsu aplikacji.

W celu samodzielnego przygotowania trasy należy wybrać opcję (Create own trip), gdzie niektóre zasady przygotowania, takie jak np. wybór lokalizacji będą podobne jak w przypadku trasy gotowej. Mamy zakładkę przygotowania własnej wycieczki (create own trip). Do podstawowych działań, jakie tutaj możemy tutaj wykonać jest:
- wybierz lokalizację podstawową (select basic location), czyli miejsce, z którego rozpoczniemy naszą wycieczkę,
- wybierz cel(e) wycieczki (select destination), gdzie możesz zawrzeć 1 lub więcej destynacji. Po wybraniu miejscowości docelowej klikałoby się na przycisk dodaj (add),
- wybierz trasę (select route), gdzie mielibyśmy 3 opcje do wyboru:

  • wygeneruj trasę (generate route). Aplikacja generowałaby trasę na takich samych zasadach jak robi to nawigacja samochodowa (najszybszą lub najkrótszą),
  • pokaż trasy opcjonalne (show optional routes). Byłby tu zestaw kilku tras, które mogłyby się wyawać najlepsze pod względem naszego punktu widzenia (odległość, czas przejazdu, jakość dróg, itp.),
  • przygotuj trasę manualnie (prepare route manually), gdzie użytkownik miałby możliwość samodzielnego wybrania dróg, ewentualnych objazdów, itp.
  • Po przygotowaniu własnej wycieczki klikalibyśmy na przycisk "Go!" i narzędzie postępowałoby tak samo jak w przypadku trasy gotowej - kierowałoby nas na nowo utworzoną trasę (Ryc.19).
    Ryc.19 Interfejs opcji tworzenia własnych tras.