Geoturystyka w gminie Wojaszówka

Sposoby podkreślenia turystycznego charakteru obszaru.

Poniżej przedstawiam źródła literatury, z których korzystam w celu realizacji opisywanego projektu. Jest to najczęściej literatura naukowa.

  1. 1. Baran-Zgłobicka B., 2012, Zasoby środowiska przyrodniczego w dokumentach strategicznych wybranych gmin wiejskich województwa podkarpackiego,(w:) Problemy ekologii krajobrazu, t. XXXII, 5-13.
  2. 2. Ber A, 2004, Detailed geological mapping in Poland as a base for selection of representative geosites, (w:) Polish Geological Institute Special Papers, 13, 29-34
  3. 3. Franczak P., 2015, Metodyka waloryzacji geostanowisk beskidzkich pod względem ich dostępności i warunków naukowo - dydaktycznych, (w:) Przegląd Studenckich Badań Geoturystycznych, 8-18
  4. 4. Franczak P., Listwan K., 2015, Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrody nieożywionej jako podstawa wyznaczania nowych szlaków geoturystycznych na przykładzie doliny Skawicy, (w:) Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17, 4(45), 67-74
  5. 5. Kistowski M., 2012, Prawne możliwości ochrony georóżnorodności i różnorodności krajobrazowej w warunkach polskich, (w:) Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin - Polonia, vol. LXVII, z. 2
  6. 6. Kozłowski S., 1997, Program ochrony georóżnorodności w Polsce, (w:) Przegląd Geologiczny, vol. 45, nr 5
  7. 7. Martinez-Grana A.M., Cimera C.,A, Goy, J.L., 2013, A virtual tour of geological heritage: Valourising geodiversity using Google Earth and QR code, (in:) Computer & Geosciences, vol. 61, 83-93.
  8. 8. Migoń P., 2012, Geoturystyka, PWN, Warszawa
  9. 9. Najwer A., Zwoliński Z.,2014, Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności - przegląd i propozycja badawcza, (w:) Landform Analysis,vol.26, 115-127